Crown for Obatala with Dove Detail/Corona Metal para Obatala con Paloma