Eshu Guava Stick Painted/Garabato de Elegua Pintado 6" - 9"